Борјанка Мароски, едукатор во „Бибиверзум“

Борјанка Мароски, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Сензомоторните игри се од особена важност за децата и нивниот правилен психо-моторен развој. Со помош на сензорните игри се влијае на правилен развој на основните пет сетила, како и на сетилата за рамнотежа и длабок сензибилитет кај децата. Затоа е добро кога и сензомоторните игри се насочени, но ненаметливи. Во прилог е дадена една таква игра.

 912

X