Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Драги деца, за вас со задоволство подготвив вежба со букви. За полесно да ги одговорите барањата во вежбите, еве мала помош:
Вежба бр.1
Пример: Под сликата на која е прикажана срната треба да ја запишете големата буква С.
Вежба бр.2
Пример: Сликата на која е прикажана иглата треба да ја поврзете со големата буква И.
Вежба бр.3
Пример: Треба да ги дополните буквите што недостигаат за да составите збор: МАСА912

X