Мартин Поповски, едукатор во „Бибиверзум“

Мартин Поповски, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Одделенскиот наставник Мартин Поповски, едукатор во „Бибиверзум“, подготви прашања за учениците од второ одделение. Овие одговори можат да им користат на учениците во секојдневието

 912

X