Димитрова-Урошева, едукатор во „Бибиверзум“

Димитрова-Урошева, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Ајде да повежбаме множење и делење со забавни аритмагони. Кој ќе го реши првото ниво, преминува на второто, а потоа на третото. Уживајте!

 912

X