Подготвеноста на детето за училиште вклучува, покрај физичката зрелост (соодветен степен на физички развој на детето во однос на хронолошката возраст), и ментална зрелост која се проценува врз основа на интелектуална, емоционална и социјална зрелост. Пред да се запише, детето мора да помине преглед со кој стручна комисија ќе ја утврди неговата психо-физичка состојба и ќе им даде на родителите потврда за подготвеност за училиште. Некои деца се подготвени за училиште на петгодишна возраст, додека други не се дури и на шестгодишна возраст.

Британските деца почнуваат на четири или пет години

Во Велика Британија, на пример, децата почнуваат на училиште на возраст од пет години, иако многу деца се запишуваат во приватни училишта на возраст од четири години. На прашањето кое е идеално време да се оди на училиште, одговорот дава Стела Хорват од Кабинетот за развојна поддршка „Корнео“, која со години била член на комисиите за запишување ученици од прво одделение.

– Идеално време за почнување на училиште е околу шестгодишна возраст. Имено, околу шестгодишната возраст детето би требало да ги има развиено сите вештини потребни за да почне на училиште. Не мислам само на предусловите потребни за да научи да чита и да пишува, туку и на емоционалната зрелост, независноста, физичката зрелост, добро развиени графомоторни вештини и фини моторни вештини – објаснува Стела.

Како пример за подготвеност за училиште, логопедот Наташа Шуниќ наведува дека детето треба да ги изговара сите гласови јасно затоа што, на пример, ако направи замена, пропуст или искривување при изговарање, тогаш може да чита и да пишува погрешно.

– Пожелно е детето правилно да ги изговара сите гласови, да се изразува граматички правилно и да знае како вербално да дефинира едноставни поими. Многу е важно детето да ги совлада процесите на синтеза, апстракција и генерализација. Освен наведените компоненти на интелектуална развиеност, важно е детето да поседува способност за внимание, што кај малиот ученик варира од десет до петнаесет минути на еден час – вели Наташа.

Таа додава дека ова внимание во голема мера е резултат на вежбање во предучилишна возраст и предуслов за следење на часовите и учество. Од друга страна, знаците дека детето не е подготвено да оди на училиште се кога не се одвојува од родителите без да протестира, има краткорочно внимание и лесно се расејува и покажува минимален интерес или не сака да игра со врсниците или не разбира едноставни упатства.

– Индикатор е и кога детето не сака да користи моливи и боички и не прераскажува искуства. Не е подготвено да почне на училиште дури и кога не го препознава првиот и последниот глас во зборовите и не ги поврзува – објаснува Хорват, додавајќи дека покрај објективни причини, родителите честопати бараат одложување иако нивното дете е подготвено.

Таа истакнува дека одложувањето има оправдана причина ако се процени дека тоа позитивно ќе влијае врз психо-физичкиот развој на детето, ако детето е вклучено во процедури за рехабилитација или ако комисијата за запишување предложи одложување.

– Родителите често доаѓаат кај нас кога сакаат да го одложат одењето на училиште, главно од две причини. Некои сакаат да ги пуштат подоцна поради некаква дијагноза (моторни проблеми, тешкотии во развојот на говорот, тешкотии во вниманието и концентрацијата …), додека за други причина е емоционалната незрелост на детето. Оваа втора причина веќе можеме да ја класифицираме како моден хит меѓу родителите – објаснува Стела Хорват.

Автор: Ана Мариќ

Извор912

X