Нивото на стрес кај наставниците се зголеми за време на пандемијата, но не многу повеќе отколку во другите професии.
Нивото на стрес во голема мера зависело од стилот на раководење на директорот во училиштето, како и од индивидуалните карактеристики на наставникот, покажало истражувањето.

Пандемијата доведе до „согорување“, односно до исцрпеност на работниците во различни сектори, вклучително и наставниците. Истражувачите во Германија разгледале неколку студии за нивото на стрес на наставниците за време на пандемијата и заклучиле дека тие имале зголемено ниво на стрес по затворањето на училиштата. Сепак, нивото на стрес зависело од голем број фактори, вклучувајќи го и менаџерскиот стил на директорот и способноста на наставникот да одржува онлајн часови.

Причини за исцрпеност

Иако периодичното затворање на училиштата не е ништо ново, ковид-пандемијата доведе до уникатни затворања низ светот. Според процените на УНЕСКО, 1,5 милијарда ученици биле погодени од затворањето на училиштата во екот на пандемијата. Многу истражувања покажаа дека пандемијата имала значително негативно влијание врз учениците, но има и докази дека имала негативно влијание и врз наставниците.

За исцрпеноста на наставниците најчесто придонесуваат дисциплинските проблеми, недостигот на мотивација кај учениците и големите разлики во вредностите што ги вреднуваат наставниците и учениците. Исто така, временските ограничувања и големата работа придонеле за високо ниво на стрес, што на крајот довело до исцрпеност. Истражувачите ја дефинирале исцрпеноста како емоционална исцрпеност, деперсонализација и намалено ниво на успех на лично ниво.

Премин кон онлајн настава

Голем проблем за наставниците на почетокот на пандемијата беше преминот на онлајн настава. Наставниците мораа да го направат тоа брзо, но голем дел од нив не беа запознаени со технологиите што беа потребни за таква настава. Покрај недоволното познавање на наставниците, онлајн часовите беа отежнати поради фактот што многу ученици немаа пристап до интернет дома или уреди што можеа да ги користат за онлајн часови. Наставниците честопати беа оптоварени затоа што мораа да се грижат за своите деца дома или се справуваа со смртта на членовите на семејството, а истовремено мораа и да предаваат.

Иако неколку студии не открија значителна разлика во нивото на стрес меѓу наставниците и другите професии за време на пандемијата, голем број фактори влијаеле врз нивото на стрес што го чувствуваа наставниците. Стилот на управување на директорот беше значаен фактор – директорите кои ја спречија автономијата на наставниците во донесувањето одлуки значително го зголемија нивото на емоционална исцрпеност на наставниците.

Влијанието на директорот

Емоционалната исцрпеност беше особено висока кај наставниците кои не се справуваа добро со технологијата потребна за онлајн настава. Индивидуалните карактеристики, исто така, придонеле за согорувањето на наставниците. Повисоките нивоа на стрес беа поврзани со повисоки нивоа на невротичност, пониски нивоа на отпорност и самостојност, додека екстровертноста немаше ефект врз исцрпеноста. Сепак, наставниците кои се оценија себеси дека се особено чувствителни на коронавирусот покажаа повисоки нивоа на стрес. Полот на наставникот не се покажа како значаен фактор, додека неколку студии покажаа дека постарите, поискусни наставници почесто доживуваат исцрпеност. Сепак, други студии ги немаа истите резултати и не воспоставија врска помеѓу возраста и исцрпеноста на наставниците.

Истражувачите заклучија дека најголемиот фактор во нивото на стрес и исцрпеност е самоефикасноста на наставникот. Оние што можеле да се потпрат на себе и да функционираат независно имале значително пониски нивоа на стрес и емоционална исцрпеност.
Покрај тоа, директорите што беа помалку авторитарни во овој период значително им помогнаа на наставниците и го намалија нивото на стрес.

Извор912

X