Мартин Поповски, едукатор во „Бибиверзум“

Мартин Поповски, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Повторуваме за жива и нежива природа и за Сончевиот Систем. Боби ќе ве прашува, а прашањата ги подготви наставникот Мартин Поповски од „Бибиверзум“.

*Одговори
Планетата Земја
Човекот, животните и растенијата
Водата, воздухот, почвата и Сонцето
Кога Земјата се врти околу својата оска
Во нашиот Сончев Систем има 8 планети
Црвена Планета е Марс, а прстенче има Сатурн912

X