Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“ и дипломиран професор по одделенска настава, подготви вежби по математика за ученици во 1. одделение

За полесно да го добиеме резултатот:
• Можеме да добројуваме. Пример : 2+2+ 3. Па решаваме : 2+2=4 4+3=7

• Или да најдеме два броја чиј збир е 10, а потоа да го додадеме третиот број.
На пр., 4 + 3 + 6 Прво собираме 4+6=10, а потоа на бројот 10 го додаваме бројот 3, 10+3=13

* Ајде сега да објасниме како дојдовме до решението на задачите.912

X