Борјанка Мароски, едукатор во „Бибиверзум“

Борјанка Мароски, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Раното детство е важно за севкупниот развој на личноста. Развојот настанува како резултат на промена на индивидуалните карактеристики на едно дете. Тие промени се случуваат преку решавање на различни проблемски ситуации во секојдневието и така децата преку креативно поминато време конгнитивно се развиваат, стекнуваат нови знаења и увежбуваат нови моторни вештини!912

X