Димитрова-Урошева, едукатор во „Бибиверзум“

Димитрова-Урошева, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Ајде да се потсетиме на она што го учевме оваа учебна година по математика.
Собиравме, одземавме, множевме, делевме… Еве неколку задачи со кои ќе се потсетите на дел од изучениот материјал, малку ќе собирате, малку ќе одземате и ќе множите и делите со едноцифрен број.
Ви ветувам дека ќе биде лесно.912

X