Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Ученици, за полесно да ја извршите активноста, еве насоки од мене.
Примери:
ЛЕБЕД (Доколку гласот Л се наоѓа на почетокот на зборот, го боите првото квадратче).
СЛОН (Ако гласот Л се наоѓа во средината на зборот, го боите средното квадратче).
СОЛ (Доколку гласот Л се наоѓа на крајот од зборот, треба да го обоите последното квадратче).

Среќно!912

X