Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“

Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Драги другарчиња, ајде најнапред да си повториме што е тоа множење и кои се елементи на множењето.
Множењето е собирање на еднакви собироци.
3∙4= 4+4+4= 12
Броевите 3 и 4 се множители, а 12 е производ.912

X