Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Драги деца, ќе ви дадам насока како се дополнуваат дополнувалките.
Пример: Во шумата под бор висок, зелен, видов стадо срни и млад убав ЕЛЕН.
Потоа откако ќе го дополните зборот ЕЛЕН, треба и да го илустрирате (нацртате).912

X