Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Другарчиња, ајде да учиме за гласот Ш.
Во првата вежба разгледајте ги сликичките, а потоа заокружете го само оние во кои се наоѓа гласот Ш.
На пример: Гледаме шал, бидејќи во зборот шал се наоѓа гласот Ш, го заокружуваме. Потоа продолжете самостојно.

Во втората вежба обидете се да најдете три зборови:
Првиот што почнува на гласот Ш, вториот збор во кој гласот Ш е на средина на зборот и третиот во кој гласот Ш е на крајот од зборот. Потоа нацртајте.
На пример : Штрк, каШкавал, коШ.912

X