Мартин Поповски, едукатор во „Бибиверзум“

Мартин Поповски, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Честопати кога ќе забележам дека ученците губат интерес за одредена тема за која разговараме и почнува да им ,,лета“ паметот, започнувам со вакви невообичаени прашања. Добивам многу интересни одговори и истите ги си ги запишувам. Водам дневник на одговори од инетересни прашања и размислувања на ученици. Родителите ги помнат ,,бисерчињата“ на своите деца, но ние наставниците мораме да ги запишуваме. Сепак, не се едно или две деца.

 912

X