Воспитаните деца мора да развиваат вештини за однесување со невоспитаните деца, а подоцна и со исто така некултурните и невоспитани возрасни луѓе. Ова е многу важно бидејќи во спротивно воспитаното дете
може да се претвори во жртва на убавото воспитание.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X