Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Драги другарчиња, ајде да се дружиме со броевите!
Во првата задача соберете ги собироците и запишете го збирот.
Во втората задача запишете два броја кои го даваат збирот кој е запишан во кругот.
Еве малку помош : 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8, 4+4=8, 5+3=8, 6+2=8, 7+1=8, 8+0=8.
Размислувајте, играјте, запишувајте и уживајте во решавање математички задачи со Биби и Боби.912

X