Општина Аеродром и оваа година доделува еднократна парична помош на семејствата со прваче во висина од 3.500 денари, за што издвои 2.750.000 денари.

Целта на овој проект е да се олеснат трошоците на родителите за новиот ученик во семејството. Родителите на сите првачиња запишани во едно од училиштата на територијата на Општината можат да поднесат барање за еднократната парична помош од денеска до 15.9.2020 година.

Образецот за барањето за доделување еднократна парична помош на семејствата со прваче во учебната 2020/2021 година на подрачјето на Општина Аеродром може да се подигне во Општината или да се симне од општинската интернет-страница во менито за формулари или директно на овој линк.

Во прилог на барањето е потребно да се достават на увид следниве документи, во оригинал, а не копија:
– Потврда за запишан ученик во прво одделение во учебната 2020/2021 година заверена од основно училиште од територијата на Општина Аеродром;
– Оригинал извод од Матичната книга на родените (за првачето) на увид;
– Важечка лична карта од еден родител/старател, за идентификација од која се видни податоците за живеалиштето во Општина Аеродром на увид;
– Tрансакциска сметка од примателот на паричната помош (на еден од родителите/старателите) на увид.

Барањата можат да се поднесат заклучно до 15 септември 2020 година во Општина Аеродром секој работен ден од 9:00 до 15:00 часот во канцеларија број 19.912

X