Светскиот ден за заштита на животната средина, 5 Јуни, има цел да ја подигне свеста за заштита на средината во која живееме и да поттикне носење различни мерки за заштита.

Во насока на одбележување на овој ден, во соработка со Јавното комунално претпријатие на градот Тетово, лабораторијата „Авицена“ донира 60 канти за отпадоци и 30 клупи за седење, кои се поставија низ градот Тетово.


Правото на чиста и здрава животна средина е основно граѓанско право чие целосно и доследно почитување претставува услов за подобро здравје, поквалитетен и подолг живот на граѓаните.


Бидејќи наша основна цел е заштита и унапредување на човековото здравје, се надеваме дека со оваа акција за уредување на дел од просторот во градот Тетово ќе дадеме придонес во заштита на природната околина, а истовремено ќе ги мотивираме и поттикнеме граѓаните и останатите субјекти да преземаат чекори за чување и унапредување на природата и просторот во кој живеат и работат.И во иднина ќе продолжиме да бидеме активни со различни локални иницијативи и акции, во насока на подобрување на заштитата на животната средина, која директно влијае врз здравјето и благосостојбата кај сите граѓани.912

X