Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Драги ученици, ајде да научиме како уште се нарекува виножитото.
Вашите родители нека ви ја прочитаат песничката, а потоа вие точно обојте го виножитото.

 912

X