Како би било навистина да се фокусираме кон добрите особини на детето и да го насочиме кон неговите афинитети? Тоа не мора да зборува два-три странски јазици и да биде врвен спортист. Доволно е да биде среќно, Анита Вадас.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X