Различни фактори влијаат врз растот на децата, како што се телесната тежина и должината при раѓање, исхраната, социо-економските услови во кои расте детето, хроничните болести итн. Една од најважните работи исто така е и генскиот потенцијал. Имајќи го тоа предвид, се очекува висината на детето да биде во согласност со висината на родителите.

Генскиот потенцијал за раст се проценува врз основа на висината на родителите и според формулите што се различни за момчиња и девојчиња:

Целната висина за момче (сантиметри) = (висината на таткото + висината на мајката)/2 + 6,5
Целната висина за девојче (сантиметри) = (висината на таткото + висината на мајката)/2 – 6,5

Пресметаната целна висина се внесува во графикон на раст на вертикална линија што означува возраст од 18 години, односно одредува процент или стандардната девијација на средната висина на родителот.

Висината на детето е во согласност со висината на родителот во случај претпоставената висина во возрасните години да е во опсегот: целната висина ± 5 сантиметри. Ако висината на детето отстапува од целната висина за повеќе од 5 сантиметри, тоа укажува на можна патолошка причина за низок раст. Постојат и различни физиолошки форми на низок раст што вклучуваат: семеен или генски низок раст, семејно забавен низок раст или комбинација од овие две форми на раст.

Семејниот (генски) низок раст се карактеризира со нормална стапка на раст, што е постојано во долниот дел на кривата на растот, созревањето на коските што одговара на хронолошката возраст и претпоставената висина во зрелите години што одговара на висината на родителите и другите членови на семејството.

Семејниот забавен раст се карактеризира со низок раст и заостанување во созревањето на коските, додека претпоставената висина во подоцнежните години одговара на висината на другите членови на семејството. Од родителите (најчесто од таткото) и од другите блиски роднини се обезбедуваат податоци за нискиот раст во детството, како и подоцнежно влегување во пубертет.

Дијагнозата на физиолошката форма на нискиот раст, пред сè, се базира на пресметувањето на генскиот потенцијал на растењето, моделот на растење кај родителите и другите блиски роднини, како и патолошките причини за низок раст. При поставувањето на дијагнозата за семејно низок или забавен раст треба да се биде внимателен бидејќи и родителите може да имаат некоја од патолошките форми на низок раст.

Затоа, секое дете со низок раст, особено ако телесната тежина е далеку под долната граница на нормалата, треба да ги испита и исклучи патолошките причини за низок раст, без оглед на тоа што родителите имаат низок или понизок раст.912

X