Но, кога детето ќе оствари некој за него значаен успех, без разлика дали се работи за спорт или училишно остварување, посветете внимание на тоа. Дури и кратките разговори можат да направат огромна разлика. На пример, доколку детето по некој наставен предмет добило оценка која според ваше мислење не е задоволителна, само пофалете го неговиот труд без притоа да изнесувате критика.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК,912

X